• Fastening Solution.モノづくりの新しい未来
  • Fastening Solution.モノづくりの新しい未来
  • Fastening Solution.モノづくりの新しい未来
  • Fastening Solution.モノづくりの新しい未来

NITTO SEIKO  พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี Fastening ,  เทคโนโลยีเพื่อการประกอบ และเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัด
นอกจากนี้  ยังมีกำลังการผลิตในประเทศญี่ปุ่นและในสาขาต่างประเทศ เพื่อผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมกว่า 2.2 พันล้านต่อเดือน และเรายังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สกรู (อุตสาหกรรม FASTENERS)

NITTO  SEIKO  ผลิตสกรูคุณภาพสูง,
สกรู SELF TAPPING , ชิ้นส่วน COLD FORGED ต่างๆ
นอกจากนี้ NITTO SEIKO   เป็นผู้ด้านอุตสาหกรรม ด้วยการใช้เทคโลยีการผลิตที่หลากหลาย
และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกต่อการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

SCREW(Industrial fasteners)
AUTOMATIC ASSEMBLY MACHINE

เครื่องขันสกรูอัตโนมัติ

NITTO  SEIKO มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ของอุตสหากรรม
มีผลิตภัณฑ์ Screw drivers, Arm drivers, Single axis, Multi axis screw fastening machines, Rivet fastening devices  และอุปกรณ์ขันสกรูอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เครื่องมือวัด

NITTO SEIKO นำเสนอเครื่องมือวัดปริมาตรและอุปกรณ์การตรวจสอบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อความแม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งช่วยลดการใช้แรงงานและลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทำความสะอาด

INSPECTION EQUIPMENT